அநாதை, விதவைகள் பராமரித்தல்

அநாதை, விதவைகள் பராமரித்தல்

காலத்துக்குக் காலம் அநாதைகளுக்காக உதவி கிடைக்கப்பெற்றதால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அநாதைகளுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. அவ்வாறே விதவைகளுக்கும் பராமரிப்பு நிதிகளும், உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.                      

Read More »