ஸவூதி அரேபிய இஃமார் அமைப்பின் ஊடகக்குழு நடத்திய நிகழ்ச்சி வீடியோ -1